Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В. Загальний курс транспорту: Навчальний посібник. Книга 1.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму «Транспортні технології» вищих навчальних закладів (лист №1.4/18-Р-1048 від 09.11.06)

Рецензенти:
Кулаєв Ю.Ф. – проф., докт. екон. наук, Національний авіаційний університет.
Маяк М.М. – проф., докт. техн. наук, Державне господарське об'єднання Концерн "Авіавоєнремонт".
Рудзінський В.В. – проф., докт. техн. наук, ДержавтотрансНДІпроект

Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В.
Загальний курс транспорту: Навчальний посібник. – Кн. 1. – К.: Арістей, 2007. – 544 с.
ІSВN 966-381-020-3
У навчальному посібнику викладено загальні відомості про залізничний, автомобільний, авіаційний, водний, трубопровідний транспорт і його роль у галузях економіки країни.
Описано основні елементи інфраструктури, система, організація та органи управління транспортом і шляхи їх удосконалення, а також техніко-економічні особливості видів транспорту і науково-технічні проблеми його подальшого розвитку.

Для студентів вищих навчальних закладів транспорту за напрямом "Транспортні технології" для спеціальностей "Транспортні системи", "Організація перевезень і управління на транспорті" різних спеціалізацій та спеціальності "Організація та регулювання дорожнього руху".
УДК 656 (075.8)
ББК 39 я 73
Зміст (172 кб) Формат Word
Розділ 1 (458 кб)
Розділ 2 (482 кб)
Розділ 3 (347 кб)
Розділ 4-7 (2,66 Мб)
Розділ 8-12 (2,2 Мб)

Книга 2. Загальний курс транспорту (Один pdf-файл 1,56 Мб)
Книга-2 тут

ЗМІСТ
Вступ. Мета та зазавдання курсу. Міждисциплінарні зв'язки
1. Розвиток видів транспорту. Основні положення
1.1. Виникнення й еволюція світових транспортних зв'язків і засобів
1.2. Розвиток транспорту в XVIII-ХХІ ст. ..........................................................................
Залізничний транспорт..................................................................................................
Автомобільний транспорт та дорожнє господарство.................................................
Морський транспорт.....................................................................................................
Річковий транспорт....................................................................................................
Авіаційний транспорт....................................................................................................
Міський транспорт. Метрополітен.............................................................................
Трубопровідний транспорт...........................................................................................
1.3. Основні поняття, характеристика видів транспорту...................................................
1.4. Єдина транспортна система............................................................................................
1.5. Єдина транспортна мережа.............................................................................................
1.6. Єдина транспортна мережа зв'язку..............................................................................
1.7. Техніко-економічна характеристика видів транспорту............................................
1.8. Продукція транспорту. ...................................................................................................
1.9. Принципи, функції та методи управління.....................................................................

2. Транспортна політика України...................................................................................
2.1. Принципи формування спільного транспортного простору і взаємодії держав-учасниць СНД у галузі транспортної політики…………………………..........................
2.2. Концепція реформування транспортного сектора економіки…………….................
2.3. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу…………………..................
2.4. Утвердження України як транзитної держави ............................................................
2.5. Розвиток транспортно-дорожнього комплексу України на період до 2020 року...
2.6. Концепція створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні ......................................................................................
2.7. Державна політика у сфері постачання та транзиту сирої нафти………...................

3. Управління транспортом в Україні……………………............……….....................
3.1. Загальне управління. Міністерство транспорту та зв'язку України .........................
3.2. Управління залізничним транспортом.....….................................................................
Загальні положення.......................................................................................................
Статут залізниць України..............................................................................................
Державна адміністрація залізничного транспорту.....................................................
Державні територіально-галузеві об’єднання (залізниці) і дирекції залізничних перевезень.......................................................................................................................
3.3. Управління автомобільним транспортом......................................................................
Державний департамент автомобільного транспорту...............................................
Автотранспортні управління Міністерства транспорту.........................................
Державна служба автомобільних доріг України........................................................
Державна акціонерна компанія “Автомобільні дороги України” .........
3.4. Управління водним транспортом..................................................................................
Державний департамент морського і річкового транспорту...................................
Об'єднання "Український комерційний флот"...........................................................
Державна судноплавна компанія "Українське морське пароплавство" ...............
Акціонерна судноплавна холдингова компанія "Сі Трайдент"................................
Морський порт..............................................................................................................
3.5. Управління авіаційним транспортом. Державний департамент авіаційного транспорту................................................................................................................................
3.6. Управління міським транспортом. Мінбуд України................................................
3.7. Управління трубопровідним транспортом. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"……………............................................................................................

4. Залізничний транспорт...................................................................................................
4.1. Сучасний стан залізничного транспорту......................................................................
4.2. Залізниці України............................................................................................................
Загальні положення. Обсяги перевезень.....................................................................
Характеристика залізниць............................................................................................
Донецька залізниця..............................................................................................
Придніпровська залізниця...................................................................................
Південна залізниця...............................................................................................
Південно-Західна залізниця.................................................................................
Одеська залізниця.................................................................................................
Львівська залізниця..............................................................................................
4.3. Споруди і пристрої залізничного транспорту..............................................................
4.4. Економічні показники роботи залізниць.....................................................................
4.5. Габарити на залізницях...................................................................................................
4.6. Колійне господарство залізниці. Залізничні під'їзні колії …..................................
4.7 Електропостачання залізниць.........................................................................................
4.8. Рухомий склад і його утримання...............................................................................
Загальні відомості про рухомий склад........................................................................
Електричний рухомий склад........................................................................................
Тепловози.......................................................................................................................
Локомотивне господарство...........................................................................................
Вагони і вагонне господарство....................................................................................
4.9. Організація й управління рухом поїздів........................................................................
Організація вагонопотоків............................................................................................
Порядок приймання, відправлення і руху поїздів......................................................
Загальні відомості про сиcтему управління рухом поїздів.......................................
4.10. Основні показники експлуатаційної роботи.............................................................
4.11. Станції, залізничні вузли, роздільні пункти..............................................................
Загальні зведення про станції.......................................................................................
Технічне оснащення залізничних станцій...................................................................
Функції залізничних станцій та їх завдання..............................................................
4.12. Тарифи на залізничному транспорті............................................................................
Основа тарифів і сборів на залізничному транспорті................................................
Тарифи на перевезення вантажів.................................................................................
Основні положення...............................................................................................
Тарифні системи на перевезення вантажів........................................................
Тарифи на перевезення пасажирів...............................................................................
Основні регламентуючі документи і техніко-економічні показники пасажирських перевезень....................................................................................
Тарифи на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу
у внутрішньодержавному сполученні................................................................

Тарифи на перевезення пасажирів, багажу та товаробагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід-Захід......................................
Платні послуги по обслуговуванню пасажирів...............................................

5. Автомобільний транспорт..............................................................................................
5.1. Загальні положення......................................................................................................
5.2. Розміщення автотранспортного комплексу по регіонах України ..........................
Економічне районування...............................................................................................
Донецкий економічний район........................................................................................
Карпатський економічний район..................................................................................
Південний економічний район.....................................................................................
Подільський економічний район……………………………………………………..
Поліський економічний район.....................................................................................
Придніпровський економічний район.........................................................................
Східний економічний район.........................................................................................
Центральний економічний район.................................................................................
5.3. Класифікація автомобільного транспорту. Основні елементи техніки,
технології, організації та управління на АТ........................................................................
5.4. Класифікація автомобільних доріг загального користування....................................

5.5. Характеристика автомобільних шляхів.........................................................................
5.6. Особливості роботи допоміжного автотранспорту......................................................
5.7. Науково-технічні проблеми подальшого розвитку та вдосконалення АТ.................

6. Водний транспорт............................................................................................................
6.1. Річковий транспорт. ....................................................................................................
Загальні положення ....................................................................................................
Подальший розвиток річкового транспорту України.............................................
6.2. Рухомий склад річкового транспорту...........................................................................
6.3. Річні порти.......................................................................................................................
6.4. Морський транспорт....................................................................................................
Загальні положення.....................................................................................................
Склад морського транспорту....................................................................................
Морський порт............................................................................................................
6.5. Морські перевезення.......................................................................................................
6.6. Порти України.................................................................................................................
Морськи порти…………………………………………………………………………
Порти Придунайського басейну……………………………………………………..
Порти Чорноморського басейну...................................................................................
Порти Азовського басейну............................................................................................
Річкові порти України...................................................................................................
6.7. Стан морських портів України......................................................................................
6.8. Основні напрями розвитку портів...............................................................................
6.9. Портові тарифи................................................................................................................
Система портових тарифів............................................................................................
Портовий вантажний збір.............................................................................................
Плата за зберігання зовнішньоторговельних вантажів..............................................
Ставки збору за роботу криголамів.............................................................................
Роботи, які не оплачуються за акордними ставками................................................

7. Авіаційний транспорт (АТ) ..........................................................................................
7.1. Авіація – наймолодший і найбільш досконалий вид транспорту........................
7.2. Розбудова і сучасний стан державної системи використання повітряного
простору України ..................................................................................................................
7.3. Досягнення і стан інфраструктури авіаційного транспорту в Україні......................
7.4. Технічно-експлуатаційні властивості АТ ....................................................................
7.5. Науково-технічні проблеми подальшого розвитку АТ.............................................
7.6. Аеропорти України..........................................................................................................

8. Міський транспорт..........................................................................................................
8.1. Види транспорту та його особливості в єдиній системі міста....................................
Загальні положення………………………………………………………………….
Міський пасажирський транспорт України..............................................................
8.2. Стан міського пасажирського транспорту України на прикладі м. Києва та перспективи його розвитку.................................................................................................
8.3. Виготовлення та ремонту трамваїв і тролейбусів.....................................................
8.4. Метрополітен...................................................................................................................
Загальні відомості про метрополітен........................................................................
Технічні пристрої і споруди в метрополітені............................................................
Основні напрямки будівництва метрополітенів в Україні...................................

9. Трубопровідний транспорт..........................................................................................
9.1. Україна – енергетичний вузол Європи..........................................................................
9.2. Трубопровідний транспорт України............................................................................
9.3. Класифікація та призначення трубопровідного транспорту …………………..
9.4. Розвиток мережі трубопроводів.....................................................................................
9.5. Перспектива розвитку трубопровідного транспорту..................................................
9.6. Стан трубопровідного транспорту України................................................................

10. Промисловий транспорт............................................................................................
10.1. Роль, значення і розвиток промислового транспорту............................................
10.2. Міжгалузеві підприємства промислового залізничного транспорту.
Державний концерн “Промтранс”......................................................................................
10.3. Взаємовідносини підприємств залізничного транспорту з власниками залізничних під'їзних колій................................................................................................
10.4. Формування цін (тарифів) на перевезення вантажів та інші послуги, що надаються підприємствами промислового залізничного транспорту..........................

11. Нові види транспорту....................................................................................................
11.1. Різновид нових видів транспорту і перспективи їх розвитку................................
11.2. Ракетний транспорт і Національна космічна програма...........................................

12. Міжнародні транспортні коридори.............................................................................
12.1. Загальні положення.......................................................................................................
12.2. Транзитний потенціал України....................................................................................
12.3. Тарифна політика...........................................................................................................
12.4. Залізничні МТК ..........................................................................................................
12.5. Автомобільні МТК........................................................................................................
12.6. Міжнародний транспортний коридор №7 по р. Дунай............................................

Додатки...............................................................................................................................
1. Пропуск авіаційного пасажирського та вантажного транспорту через державний кордон України …………....................................................................................................
2. Транзитні вантажопотоки через кордони України трубопровідним транспортом
за окремими країнами відправлення та призначення за 2002 рік...................................
3. Вантажооборот трубопровідного транспорту за видами вантажів.............................
4. Транспортування (перекачка) вантажів трубопроводами...........................................
Література