Довідник експедитора. У двох книгах. Кн. 2. Д.В.Зеркалов, Ю. Й. Пероганич та ін.

ББК 39.18 92
УДК 658.788(035)
Д-58

Рецензент: Проректор з перепідготовки кадрів Національного транспортного університету, доктор техн. наук, проф. П.Р. Левковець.

Рекомендовано до друку вченими радами Національного транспортного університету (протокол № 5 від 27.06.2002 р.), Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту (протокол № 1 від 30.09.2002 р.) та Президією транспортної академії України (протокол № 11 від 29.08.2002 р.)

Довідник експедитора. У двох книгах. Книга друга/ Д. В. Зеркалов, В. Г. Кушнірчук, Ю. Й. Пероганич, В. І. Петров, Ю. Н. Приходько, П. В. Саввін. – К.: Основа, 2003. – 528 с.

ISBN 966-699-001-6
У книзі узагальнено матеріали основних міжнародних і вітчизняних законодавчих актів та інших документів, які відображають сучасний стан нормативно-правового забезпечення перевезення вантажів усіма видами транспорту в міжнародному і внутрішньому сполученнях. Наведено основний зміст документів, або їх анотація, коментарі. Розглянуто сучасні методи перевезення вантажів різними видами транспорту.

Для працівників транспортних підприємств, експедиторів, власників транспортних засобів, місцевих органів виконавчої влади, користувачів послуг усіх видів транспорту, а також викладачів та студентів навчальних закладів відповідного профілю.

ВСТУП

Швидкі темпи економічного розвитку країн в сукупності з інтеграційним процесом у Європі ведуть до інтенсифікації міжнародних зв'язків та зростання обсягів торгівлі, і, як наслідок, - зростання потужності вантажопотоків, що сприяє розвитку транспортної галузі. Чільне місце в процесі реалізації торгових угод відводиться транспортному забезпеченню. Його погана організація може привести до негативних наслідків реалізації торгової угоди, а неправильний вибір транспорту, маршруту сполучення, упакування та перевізника - до втрати товару або його споживчих якостей. Наслідком некваліфікованої організації транспортного забезпечення певного контракту є падіння іміджу окремої фірми. Сукупність фактів низького рівня організації доставки товарів викликає сумніви міжнародної спільноти у доцільності користування послугами перевізників цієї країни, зрештою, визначає падіння надходжень до бюджету від транспортної галузі.
При організації доставки вантажів відправники, посередники, експедитори, перевізники, митники, страхувальники та представники інших організацій вступають у складні взаємовідносини, які визначаються міжнародними і національними правовими нормами, кон'юктурними процесами на товарних і транспортних ринках, економічними, політичними та соціальними чинниками. У таких постійно мінливих умовах, при високому рівні конкурентної боротьби, на ринку транспортних послуг чільне місце займає пошук раціональних шляхів транспортного обслуговування, обгрунтування транспортно-технологічних схем доставки вантажів, впровадження прогресивних форм і методів організації процесу перевезень, удосконалення діючих та розробка перспективних транспортних технологій. Вирішення цих складних завдань потребує постійного вивчення питань забезпечення процесу доставки вантажів і покладається на персонал транспортних фірм.
Інтегрування України в європейську транспорту систему вимагає відповідності міжнародним стандартам технічної, правової, технологічної, організаційної, економічної та інформаційної бази. Успішність роботи національних транспортних підприємств в інтегрованій транспортній системі залежить від їх конкурентоспроможності, яка, за інших однакових умов, визначається рівнем підготовки кадрів.
Таким чином, імідж національних транспортних підприємств та доходи від їх діяльності визначаються рівнем підготовки кадрів, який безпосередньо залежить від засвоєних знань та уміння.
Нормативно-правові, інформаційні та методичні матеріали, які викладені у довіднику, направлені на формування у працівників транспортних підприємств, місцевих органів виконавчої влади, різних структур Мінтрансу, користувачів послуг усіх видів транспорту, власників транспортних засобів, а також викладачів та студентів навчальних закладів відповідного профілю основи знань з організації Міжнародних і внутрішніх вантажних перевезень.
При підготовці довідника використано міжнародні конвенції і угоди, закони і постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Уряду України, інші нормативно-правові акти, наведено анотації і коментарі з урахуванням вимог до знань спеціалістів з "Транспортних технологій".
Довідник видається у двох книгах. Друга книга присвячена питанням перевезення небезпечних вантажів, оподаткування, митного контролю вантажів, екологічної безпеки вантажних перевезень, а також безпеки транпортно-експедиційної діяльності. Наведена повна інформація щодо правил перевезення вантажів залізничним транспортом...